Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuursteeninfo B.V. gedeponeerd bij de K.v.K. Veluwe en Twente onder registratie nr. 08142943

  • Orders worden pas bindend na ontvangst van een door koper / klant, ondertekende opdrachtbevestiging en na ontvangst van een door koper /klant voor akkoord ondertekend exemplaar van bijgaande leveringsvoorwaarden. Levertijden zijn vrijblijvend en kunnen niet worden gegarandeerd. De vermelde leverdatum op de offerte of opdrachtbevestiging heeft slechts een indicatieve waarde. Eventueel overhandigde prijslijsten zijn slechts aanwijzend. Prijzen worden te allen tijde vrijblijvend mede gedeeld.
  •  

  • Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, mits anders overeengekomen. Bestellingen worden op de overeengekomen leverdatum uitgeleverd. Indien wij een bestelling niet kunnen bezorgen op de overeengekomen datum, zullen wij deze opslaan tot nadere instructies. Na maximaal 5 verstreken dagen zijn wij niet meer verplicht, om het materiaal conform de overeengekomen prijzen in de opdrachtbevestiging te leveren. Eventuele opslagkosten mogen daarna door Natuursteeninfo B.V. aan koper/klant in rekening worden gebracht.
  •  

  • Natuursteen wordt verkocht met haar natuurlijke gebreken. Monsters dienen slechts ter indicatie. Aan kleur, structuur of afwerking van de monsters kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Op de maatvoering zijn eventuele afwijkingen acceptabel. Zij geven geen reden tot enige klacht. De EU normen hiervoor zijn: (zie tabel).

 

afmeting >12mm EU norm te meten tegels
lengte +/- 1mm lengte tot 600mm
+/- 2mm lengte > 600mm
breedte +/- 1mm breedte tot 600mm
+/- 2mm breedte > 600mm
dikte +/- 1.5mm dikte < 15mm
+/- 10% dikte van 15 t/m 30mm
+/- 3mm dikte van 30 t/m 80mm
+/- 5mm dikte > 80mm
vlakheid 0.2% langste zijde max. 3mm
haaksheid max. 1mm lengte/breedte tot 600mm
max. 2mm lengte/breedte > 600mm

 

4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na het akkoord bevinden door Natuursteeninfo B.V. van een schriftelijke aanvraag hiertoe onder voorwaarde dat de goederen ongebruikt en onbeschadigd zijn. De goederen dienen binnen 14 dagen na de verkregen toestemming in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd.

5. De koper kan nooit enig recht op schadevergoeding laten gelden. Natuursteeninfo B.V. zal alleen wanneer daar een gegronde reden voor bestaat, de geleverde goederen vervangen. De levering dient voor plaatsing en/of verwerking grondig te worden gecontroleerd door de klant / koper of verwerker. Eenmaal geplaatst betekend aanvaard. Controle gebeurt op manshoogte met het blote oog, zonder strijk of tegenlicht.

6. De koper / klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het gekozen type product. Informatie verkregen bij Natuursteeninfo B.V. heeft geen grotere draagwijdte dan een zuivere inlichting en verbinden Natuursteeninfo B.V. tot niets. De klant / koper beslist volledig autonoom welk product en welke afwerking / aanpassing ervan wordt gewenst, zonder dat Natuursteeninfo B.V hiervoor verantwoordelijk gesteld kan worden.

7. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op verkoop per volle pallet en zijn exclusief B.T.W en exclusief transportkosten. Koopwaar dient direct bij levering te worden gecontroleerd m.b.t. aantallen, kwaliteit en afmetingen.

8. Klachten dienen binnen 8 dagen na levering goederen of diensten schriftelijk te worden gemeld. Klachten over facturatie dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld. Bewerken of verwerken betekend acceptatie van de goederen.

9. De BTW. is voor rekening van de koper.

10. Facturen zijn op de vermelde bankrekening en in valuta waarin zij zijn opgesteld. Mits schriftelijk anders overeengekomen luidt de betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder inhouding of korting. Aanbetalingen dienen te geschieden per omgaande bij voorkeur telefonisch met een maximum van 2 werkdagen. Zolang de koper / klant niet aan de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan houdt Natuursteeninfo B.V. recht om de leveringsverplichting op te schorten, dan wel te annuleren, totdat de koper / klant hierin tegemoet gekomen is. Leveringen geschieden uitsluitend na goedkeuring door de factoring maatschappij die de creditlimiet zal controleren van de desbetreffende onderneming. Goederen blijven eigendom van de Natuursteeninfo B.V. zolang de klant – koper niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente bij niet tijdige betaling van 1% per maand aan de wederpartij waarbij ieder gedeelte van de maand geldt als een hele maand. Voorts komen alle kosten te maken door Natuursteeninfo B.V. voor rekening van de koper / klant. Wanneer een factuur niet op haar vervaldag betaald wordt, worden alle overige bij desbetreffende koper / klant openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of deze hun vervaldag hebben bereikt of niet.

12. Geen enkele vordering geeft de koper / klant het recht tot het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden. De bedragen welke de koper / klant aan Natuursteeninfo B.V. is verschuldigd, kunnen op geen enkele wijze worden gecompenseerd met bedragen waarmee de koper / klant aanspraak meent te maken tegenover Natuursteeninfo B.V. De algemene voorwaarden van de koper kunnen in geen geval inbreuk maken op de voorgaande voorwaarden van Natuursteeninfo B.V. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

13. Clausule eigendom voorbehoud. De goederen blijven eigendom van Natuursteeninfo B.V. tot de volledige koopsom betaald is, de in artikel 11. genoemde kosten inbegrepen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

14. In geval van betwisting zal het geschil aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank bevoegd voor de gemeente Apeldoorn. De door de leverancier gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, komen voor rekening van de koper. Alleen het Nederlands recht is van toepassing.